Τί είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ? ή αλλιώς… Οι δανειστές τώρα δικαιώνονται !!

 Του Μιχάλη Σιάχου

Από τα θέματα που έθεταν με μεγάλη επιμονή οι δανειστές-εταίροι από την έναρξη κιόλας των μνημονίων το 2010, ήταν η μετατροπή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε Ανεξάρτητη Αρχή. Μια επιμονή που όσο περνούσε ο καιρός και η χώρα βυθιζόταν στο σπιράλ της ύφεσης και της φτώχειας γινόταν όλο και πιο… κατανοητή.

Στόχος από την αρχή ήταν να ξεκοπεί ο σχεδιασμός και η είσπραξη των εσόδων του κράτους από οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση και να διαμορφωθεί ένας αμιγώς τεχνοκρατικός μηχανισμός, ο οποίος μακριά από τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες θα βλέπει μόνο αριθμούς, θα εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια επιβολής και είσπραξης νέων φόρων και κυρίως θα ελέγχεται απ’ ευθείας από τους δανειστές και θα αναφέρεται «αδιαμεσολάβητα» σ’ αυτούς.

Και αυτή -την όχι τυχαία- επιμονή των δανειστών έρχεται να ικανοποιήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφού τα πρώτα άρθρα του πολυνομοσχεδίου της φοροκαταιγίδας που ψηφίζεται την Κυριακή, είναι αφιερωμένα στη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Με τη δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταργείται αυτόματα, όπως και η θέση του αντίστοιχου Γενικού Γραμματέα, του κ. Πιτσιλή εν προκειμένω.

Από την δεύτερη παράγραφο του πρώτου άρθρου γίνεται ξεκάθαρο ότι η «Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές».

Επίσης στο άρθρο 3 σημειώνεται ότι «ο πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό».

Αντίστοιχα ξεκάθαρο είναι και το μακροσκελές άρθρο 5, το οποίο ορίζει τη… σχέση της Ανεξάρτητης Αρχής και τον υπουργό Οικονομικών. Στο συγκεκριμένο, λοιπόν, άρθρο αναφέρεται ότι «η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από τον Υπουργό Οικονομικών». Και πιο κάτω αναφέρεται ότι «σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονομικών με τον Διοικητή της Αρχής, σχετικά με την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής, το ζήτημα παραπέμπεται από τον Υπουργό Οικονομικών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής». Επιπλέον, «η Αρχή, μέσω του Διοικητή της, εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών νομοθετικές διατάξεις για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της».

Ο υπουργός Οικονομικών είναι υποχρεωμένος «πριν από την υποβολή προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικών διατάξεων για ζητήματα φορολογικής και τελωνειακής πολιτικής καθώς και της εφαρμογής τους», να τις γνωστοποιεί στην Αρχή. «Η Αρχή εντός 30 ημερών από το χρόνο που έλαβε γνώση διατυπώνει γνώμη επ’ αυτών, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Οικονομικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι η Αρχή έχει διατυπώσει γνώμη σύμφωνη προς το περιεχόμενο των νομοθετικών διατάξεων. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η ως άνω προθεσμία συντέμνεται σε 10 ημέρες, ενώ σε περιπτώσεις κατεπείγοντος σε τρεις ημέρες».

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για κάθε νομοθετική πρωτοβουλία όλων των υπουργείων, όταν αφορούν ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής. Τα μακρύ χέρι των δανειστών Οι προθέσεις και η στόχευση «σφραγίζονται» στις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής, που είναι το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής. Στο άρθρο ορίζεται ότι «το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα ακόμη τακτικά μέλη, τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης συμμετέχει ο Διοικητής της Αρχής ως εκ της ιδιότητάς του χωρίς δικαίωμα ψήφου». Και λίγο πιο κάτω τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ξεκάθαρα: «Κατά τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της Αρχής, στο Συμβούλιο Διοίκησης θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ζητήματα βέλτιστων διεθνών πρακτικών, Εμπειρογνώμονας με εμπειρία σε ζητήματα φορολογικής διοίκησης που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό.

Ο Εμπειρογνώμονας, ο οποίος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στα έγγραφα και στοιχεία της αρχής με τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και τις ίδιες υποχρεώσεις. Κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να παρατείνει το ανωτέρω χρονικό διάστημα έως πέντε ακόμη έτη». Και πώς επιλέγεται ο εμπειρογνώμονας; «Ο εμπειρογνώμονας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, βάσει καταλόγου τριών υποψηφίων, τον οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», όπως αναφέρεται σαφέστατα στο άρθρο 10.

Η Κομισιόν, λοιπόν, επιλέγει ή πιο σωστά επιβάλλει τον εμπειρογνώμονα, τον τοποτηρητή δηλαδή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο ίδιο άρθρο, σε ό,τι αφορά την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται ότι «γίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής, η οποία θα απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, β) τον Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, δ) τον Πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ε) έναν Ακαδημαϊκό, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών και στ) αποκλειστικά για τα πρώτα επτά έτη λειτουργίας της Αρχής, δύο εκπροσώπους που υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Και εδώ, λοιπόν, παρούσα η Κομισιόν, με άλλους δύο τοποτηρητές. Αλλά και για την επιλογή του διοικητή τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: Στο άρθρο 15 αναφέρεται ότι «η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 10 του παρόντος νόμου», δηλαδή, από την 7μελή επιτροπή που επιλέγει και το Συμβούλιο Διοίκησης, στην οποία συμμετέχουν οι δύο επιτηρητές που ορίζει η Κομισιόν.

Αν μελετήσει κανείς αναλυτικά και τις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής, οι οποίες αφορούν σχεδόν τα πάντα, από διορισμούς, μέχρι δαπάνες του δημοσίου, ακόμα και ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι προφανές ότι πραγματικά οι δανειστές τώρα δικαιώνονται. Ιδρύεται ένας τεχνοκρατικός μηχανισμός, μακριά από κάθε πολιτικό και πολύ περισσότερο κοινωνικό έλεγχο και λογοδοσία, ο οποίος με θρησκευτική προσήλωση στα μνημόνια θα είναι από κάθε άποψη το μακρύ χέρι των «εταίρων», οι οποίοι πλέον με κάθε επισημότητα κυριολεκτικά πατάνε πόδι με αποφασιστικές αρμοδιότητες στο πιο στενό κομμάτι του κράτους.

Οι Συνταγματολόγοι τι λένε;

www.dikaiologitika.gr

Έτοιμος ο «Big Brother» της Εφορίας !

Έτοιμος ο «Big Brother» της Εφορίας

 Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του νέου «υπερόπλου» της Εφορίας, το οποίο θα διασταυρώνει ηλεκτρονικά, καταθέσεις και δηλωθέντα εισοδήματα, έδωσε στη δημοσιότητα ο ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Ο τελευταίος έκανε λόγο για μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, όπου σε χρόνο εξπρές, θα διασταυρώνονται τα στοιχεία των πρωτογενών καταθέσεων με τις φορολογικές δηλώσεις των ελεγχόμενων πολιτών.

Η κύρια στόχευση του νέου ελεγκτικού μηχανισμού,  περίπου το 60% των ελέγχων που θα τελεστούν το 2017, θα αφορά νέες υποθέσεις, δηλαδή  υποθέσεις περιόδου 2012-2016. Το νέο σύστημα, που ήδη δοκιμάστηκε με επιτυχία σε πιλοτική βάση, θα ξεσκαρτάρει, από τις κινήσεις των λογαριασμών, τις «ύποπτες» περιπτώσεις, αυτές δηλαδή όπου προκύπτουν σαφείς ενδείξεις απόκρυψης εισοδημάτων.

Όπως ανέφερε ο κ.Πιτσίλης, το νέο σύστημα, αναμένεται να παραδοθεί με επικαιροποιημένα στοιχεία στην ΑΑΔΕ εντός των επομένων ημερών και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα τεθεί άμεσα σε ισχύ.

Πηγή  Sofokleousin.gr

«Κάποτε θα χρειαστούμε plan Β, η Ελλάδα δεν θα αντέξει στο ευρώ»

Ο υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ θέλει το ευρώ τόσο σταθερό όσο το μάρκο

«Κάποτε θα χρειαστούμε plan Β, η Ελλάδα δεν θα αντέξει στο ευρώ»

«Για την Ελλάδα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να συζητήσουμε ένα σχέδιο Β. Κάποτε θα μας προκύψει το θέμα. Η Ελλάδα δεν θα αντέξει κατά πάσα πιθανότητα να παραμείνει στην ευρωζώνη» είπε ο χριστιανοκοινωνιστής (CSU) υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ σε συνέντευξή του στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, που αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε επίσης ότι η Ελλάδα μπορεί να λάβει την επόμενη δόση του προγράμματος μόνον εάν συμμετάσχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. «Αυτό θα γίνει μόνον εάν συμμετάσχει το ΔΝΤ. Ένας ευρωπαϊκός γύρος του παιχνιδιού μόνο με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης δεν θα λειτουργήσει», τόνισε ο κ. Ζέντερ.

Τα ευρωπαϊκά οικονομικά θέματα θα παίξουν μεγάλο ρόλο στον προεκλογικό αγώνα στη Γερμανία, όπως είπε, διότι «η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU/CSU) έχει δώσει μια υπόσχεση παλαιότερα: να γίνει το ευρώ τόσο σταθερό όσο το μάρκο. Αυτό την διαφοροποιεί και από τους Σοσιαλδημοκράτες». Ο κ. Ζέντερ άσκησε επίσης σκληρή κριτική κατά του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) λόγω της πολιτικής των μηδενικών επιτοκίων.

Πηγή: newsbeast.gr

Έρχεται θύελλα στην αγορά εργασίας

«Τα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία, το ένα μετά το άλλο, σπάνε κάθε αρνητικό ρεκόρ. Προμηνύουν ότι έρχεται θύελλα στην αγορά εργασίας που ήδη καταρρέει», υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

«Ενδεικτικά», σημειώνει, «η καταγεγραμμένη ανεργία στον ΟΑΕΔ, για τους δύο πρώτους μήνες του 2017, βρίσκεται στο χειρότερο σημείο όλων των εποχών. Πιο συγκεκριμένα:

Ι) Τον Ιανουάριο είχαμε την υψηλότερη αρνητική επίδοση με 1.089.989 ανέργους ενώ τον Φεβρουάριο εκτινάχθηκε ακόμη υψηλότερα με 1.095.866 ανέργους.

ΙΙ) Η ΕΡΓΑΝΗ του τελευταίου πενταμήνου (Οκτώβριος 2016-Φεβρουάριος 2017) κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση από την κρίση και μετά, με 114.224 χαμένες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης είναι – για πρώτη φορά – απόλυτα κυρίαρχες στην αγορά εργασίας.

Η ανερμάτιστη πολιτική της Κυβέρνησης, οι αντιφάσεις και οι ιδεοληψίες της, η διάχυτη αβεβαιότητα, επιδρούν αρνητικά σε όλους τους κρίσιμους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς.

Οι Έλληνες έχασαν το κουράγιο τους, καθώς δεν βλέπουν με αυτήν την Κυβέρνηση να υπάρχει μπροστά τους ούτε προοπτική, ούτε ελπίδα. Η χώρα χρειάζεται επειγόντως πολιτική αλλαγή».

ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ! Καταρρέουν τα πάντα…

Η καθυστέρηση στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και η αβεβαιότητα που δημιουργούν η παράταση των διαπραγματεύσεων, καθώς και οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των δανειστών ανοίγουν σοβαρές πληγές στην οικονομία και απειλούν να τη βυθίσουν στον ένατο χρόνο ύφεσης.

Το πρώτο δίμηνο του 2017, η επιδείνωση της πραγματικής οικονομίας είναι εμφανής και η κρίση χτυπά σε πολλαπλά μέτωπα. Στεγνώνουν τα κρατικά ταμεία, με συνέπεια να έχουν παγώσει οι πληρωμές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες.

Υπάρχει άτυπη στάση πληρωμών από νοικοκυριά και επιχειρήσεις προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ στην αγορά επικρατούν συνθήκες ασφυξίας, με 94 εμπορικά καταστήματα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βάζουν λουκέτο κάθε ημέρα.

Η αβεβαιότητα έχει χτυπήσει την πόρτα των τραπεζών, με αποτέλεσμα να δοκιμάζεται η αντοχή τους -στα μέτωπα των καταθέσεων και των «κόκκινων» δανείων-, και τις εποπτικές Αρχές στη Φρανκφούρτη να προειδοποιούν πως, αν χαθούν κι άλλοι 3 μήνες, ο κίνδυνος μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης, με κούρεμα καταθέσεων, θα είναι ορατός.

enikos.gr

Ξυπνάει ο εφιάλτης του 2015;!!

Ξυπνάει ο εφιάλτης του 2015

 Προς νέα κρίση οδεύει η Ελλάδα, καθώς παραμένουν οι διαφορές για το πρόγραμμα διάσωσης, αναφέρει το Bloomberg σε σημερινό του δημοσίευμα.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να χάσει ακόμη ένα ημερολογιακό ορόσημο πλησιάζοντας σε επανάληψη του δράματος του 2015» επισημαίνει το πρακτορείο αναφερόμενο στο σημερινό  «Οι διαφορές των δύο πλευρών εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλες σε ό,τι αφορά στις μεταρρυθμίσεις, στα ενεργειακά και στα εργασιακά» τονίζει και σημειώνει το γεγονός ότι «η ελληνική κυβέρνηση ανθίσταται σε επιπλέον περικοπές στις συντάξεις».

Το πρακτορείο παρατηρεί ότι ενδεικτικό της απόστασης που έχουν οι δύο πλευρές στα εργασιακά είναι το γεγονός ότι το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών έχει παραπέμψει το ζήτημα σε «πολιτική διαπραγμάτευση, καθώς αυτό δεν μπορεί να επιλυθεί τεχνοκρατικά».

Τυχόν αποτυχία των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο, σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στις πληρωμές του Ιουλίου. Τυχόν αποτυχία των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Bloomberg, σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στις πληρωμές του Ιουλίου.

Επίσης, τονίζει ότι η αβεβαιότητα έχει επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για την ανάγκη επιπλέον διάσωσης. Μάλιστα, επισημαίνει ότι η ανεργία αυξήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2016, η οικονομία συρρικνώθηκε απροσδόκητα και ξεκίνησε εκ νέου η εκροή καταθέσεων από τις τράπεζες.

 «Οι διαφορές των δύο πλευρών εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλες σε ό,τι αφορά στις μεταρρυθμίσεις, στα ενεργειακά και στα εργασιακά» τονίζει και σημειώνει το γεγονός ότι «η ελληνική κυβέρνηση ανθίσταται σε επιπλέον περικοπές στις συντάξεις».

Ζougla.gr

ΝΥΤ: Οι 4 μεγάλες απειλές για την Ευρώπη

 

Ο κίνδυνος της ευρωπαϊκής αποσύνθεσης φαντάζει πλέον ως ρεαλιστικό ενδεχόμενο. Οι κρίσεις είναι πολλαπλές, η κάθε μια σύμπτωμα ή αιτία των βαθύτερων προβλημάτων που ταλανίζουν την Ευρώπη. ‘Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζουν οι New York Times πρόκειται για τα βαθιά υπαρξιακά προβλήματα που εξελίχθηκαν σε κρας τεστ για την «ενωμένη» Ευρώπη.

Η Βρετανία έκανε ένα ακόμα βήμα για το διαζύγιο με την ΕΕ, η Σκωτία αναζητά επίμονα την ανεξαρτησία της απειλώντας με νέο δημοψήφισμα, η ακροδεξιά στην Ολλανδία αναμένει αυξημένα ποσοστά στην αυριανή κάλπη και η Τουρκία οδηγείται σε μετωπική σύγκρουση με την Ευρώπη. ‘Ολα τα παραπάνω αναδεικνύουν για μια ακόμη φορά, ίσως με μεγαλύτερη ένταση, τις δυσκολίες αλλά και την αδυναμία της Ευρώπης να παραμείνει ενωμένη.

Η κάθε μια από αυτές τις κρίσεις δεν είναι ικανή από μόνη να διαλύσει την Ευρώπη. Ολες μαζί όμως αποτελούν ένα τεστ για την Ευρώπη. Μπορεί να ξεπεράσει και να διαχειριστεί το πρόβλημα  ή θα οδηγηθεί στην μεγαλύτερη μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, κρίση;

Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι κρίσεις;

1) Η νίκη της Ολλανδικής ακροδεξιάς στην κάλπη

Η ολλανδική ακροδεξιά που σήμερα κατέχει 15 από τις 150 θέσεις του ολλανδικού κοινοβουλίου αναμένεται να έχει μια πολύ καλή επίδοση στην κάλπη. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο κόμμα του Γκέερτ Βίλντερς κέρδη 5 έως 15 επιπλέον εδρών, γεγονός που θα καταστήσει το ακροδεξιό κόμμα τη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της Ολλανδίας.

Φαντάζει απίθανο να ηγηθεί ο Βίλντερς μιας κυβέρνησης συνασπισμού, με δεδομένο ότι θα χρειαστεί 76 έδρες και κανένα από τα κόμματα δεν είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί μαζί του. Το ολλανδικό εκλογικό σύστημα μάλιστα επιτρέπει στα συστημικά κόμματα να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό χωρίς το Κόμμα της Ελευθερίας. Παρ’ όλα αυτά η επίδοση των Ολλανδών ακροδεξιών θα αποτελέσει «πυξίδα» για την πορεία των ακροδεξιών στη Γαλλία αλλά και τη Γερμανία. Ακόμα κι αν ο Βίλντερς χάσει, ακόμα κι αν χάσει και η Μαρίν Λεπέν, η ενίσχυσή τους θα αποτελέσει μοχλό πίεσης για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το τεστ λοιπόν στην περίπτωση της Ολλανδίας δεν είναι η κάλπη αλλά με ποιο τρόπο τα συστημικά κόμματα θα μπορέσουν να διαχειριστούν τη συρρίκνωση της δύναμής τους και την πίεση που θα δεχθούν από τη άνοδο της ακροδεξιάς. Οι ακροδεξιοί θα πιέσουν για λαϊκίστικες πολιτικές που θα έχουν ως αποτέλεσμα την στοχοποίηση των μεταναστών και βέβαια την αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

2) Η μετωπική της Τουρκίας με την Ευρώπη

Η διαμάχη της Τουρκίας με την Ευρώπη και ο πόλεμος δηλώσεων εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ερντογάν. Πράγματι αλλά όχι μόνο. Ο Ερντογάν εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγέτης που δεν υπολογίζει τίποτα μπροστά στο εθνικό συμφέρον της χώρας του όμως και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε εμφανίζεται ως ο πρωθυπουργός που τολμά να τα βάλει με τον πανίσχυρο ηγέτη της Τουρκίας.

Ευνοημένος από αυτή την διαμάχη είναι και ο Βίλντερς ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να παρουσιάσει την τουρκική μειονότητα ως ένα ξένο και εχθρικό σώμα. Οι πιθανότητες, παρά τον διπλωματικό πόλεμο, είναι ότι Ολλανδία και Τουρκία θα τα ξαναβρούν… όμως το επεισόδιο αποτελεί ένα τεστ για το εάν τελικά η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει σε ρεαλιστική βάση μια πορεία προσέγγισης με την Τουρκία. Αυτό στη θεωρία, γιατί στην πράξη το πρόβλημα είναι τεράστιο: Η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία στο προσφυγικό και ο Ερντογάν, αν πιεστεί κι άλλο, δεν θα διστάσει να πλημμυρίσει την Ευρώπη με εκατομμύρια μετανάστες.

Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης και της Τουρκίας να αποκλιμακώσουν την ένταση. Αν όμως καταρρεύσει η συμφωνία για το προσφυγικό, η περαιτέρω άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι προδιαγεγραμένη.

3) Το Αρθρο 50 φέρνει πιο κοντά το Brexit

H έγκριση από το βρετανικό κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για το Brexit λύνει τα χέρια της Τερέζα Μέι. Η ενεργοποίηση του Αρθρου 50 θα ανοίξει τον δρόμο για μια διετία δύσκολων διαπραγματεύσεων με την ΕΕ. Τι θα συμβεί όμως εάν στα δύο αυτά χρόνια δεν καταστεί εφικτή μια συμφωνία; Το ενδεχόμενο ενός «άτακτου» Βrexit- αν και φαντάζει απίθανο- δεν αποκλείεται. Και στις δύο περιπτώσεις, με ή χωρίς συμφωνίες, το Brexit θα έχει ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην Βρετανία αλλά και την ΕΕ.

4) Ο πόθος της ανεξαρτησίας 

Οι δηλώσεις της πρωθυπουργού της Σκοτίας περί νέου δημοψηφίσματος για ανεξαρτησία πριν το Brexit πυροδοτεί έναν νέο κύκλο σφοδρής αντιπαράθεσης της Σκοτίας με το Λονδίνο με άγνωστο αποτέλεσμα. Η βόρεια Ιρλανδία θα μπορούσε να ακολουθήσει και το Ηνωμένο Βασίλειο θα οδηγούνταν σε κατακερματισμό. Τι σημαίνει αυτό για την Βρετανία και ποιές θα ήταν οι επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη; Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ! Ζούμε τις τελευταίες στιγμές του ΚΟΣΜΟΥ όπως ΤΟΝ ΞΕΡΟΥΜΕ…

 

 

Η γερμανική εφημερίδα «Die Welt», σε άρθρο της αναφέρει ότι οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες για τον πλανήτη, καθώς μια σειρά γεγονότων ενδέχεται να αλλάξουν τον κόσμο.

Βrexit, εκλογές στην Ολλανδία και η οικονομική κατάσταση των ΗΠΑ  είναι τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ μιας ενδεχόμενης ραγδαίας παγκόσμια αλλαγής.

Το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον Νόμο για την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ο νόμος περάσει από τα χέρια της βασίλισσα Ελισάβετ Β’, τότε η Τερέζα Μέι θα μπορεί να υποβάλει την αίτηση για αποχώρηση στο Συμβούλιο της ΕΕ. Επιπλέον, η αποχώρηση θα έχει και οικονομικές συνέπειες, αφού είναι άγνωστος ο λογαριασμός που θα παρουσιάσει η Ευρώπη στους Βρετανούς.

Την ίδια ώρα, οι εκλογές στην Ολλανδία σηματοδοτούν την έναρξη των εκλογών στην Ευρώπη. Μια ενδεχόμενη άνοδος του ακροδεξιού κόμματος του Γκέερτ Βίλντερς, χαράζει πορεία και θα επηρεάσει και τις επερχόμενες εκλογές, όπως τονίζει το άρθρο.

Επίσης, από την Πέμπτη, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν θα μπορεί πλέον να πουλάει νέα ομόλογα, και η κυβέρνηση θα πρέπει να βγάζει χρήματα από το τρέχον εισόδημα.

Όπως τονίζει η  «Die Welt», αύριο λήγει μια σημαντική προθεσμία Το επίσημο όριο χρέους εφαρμόζεται πάλι και το τρέχον βρίσκεται τώρα γύρω στα 18 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αν και το παρόν έλλειμμα είναι σχεδόν 20 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο το όριο χρέους ανεστάλη τον Οκτώβριο του 2015 – έως τη 15η Μαρτίου 2017.!!

Πηγή VoiceNews.gr

Πού την πάνε ποιοί την Ελλάδα Θεέ μου ; !!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει δάνεια από την Παγκόσμια Τράπεζα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ποσό που αιτήθηκε.

Το δημοσίευμα επικαλείται και δήλωση του εκπροσώπου της Τράπεζας, ο οποίος αναφέρει ότι «η Αθήνα ζήτησε τεχνική και οικονομική βοήθεια για να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η μακροχρόνια ανεργία, η οικονομική ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη και η κοινωνική προστασία. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις, οποιαδήποτε τελική απόφαση για παροχή δανείων θα πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας».

Μάλιστα, «προκαταρκτικές συζητήσεις» επιβεβαιώνει στο Politico και κυβερνητική πηγή, διευκρινίζοντας ότι «δεν μπορεί να επιβεβαιώσει επίσημο αίτημα από την Αθήνα».

Αξίζει να τονιστεί πως το Μέγαρο Μαξίμου, σε non paper, το βράδυ του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, είχε αναφέρει την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να ζητήσει ένα ποσό περί τα 3 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση προγράμματος δημιουργίας 100.000 θέσεων εργασίας.

Σχολιάζοντας το θέμα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά της Αθήνας καθιστά το τρίτο πρόγραμμα βοήθειας «ακόμα πιο περίπλοκο», την ώρα που η κυβέρνηση «εξακολουθεί να μάχεται για τους όρους του τρέχοντος προγράμματος».